ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้าสายชั้น ป.6
ครูประจำสายชั้น ป.6/1

ครูประจำสายชั้น ป.6/2

ครูประจำสายชั้น ป.6/3

ครูพิเศษ

ครูการศึกษาพิเศษชั้น ป.6