ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนพิชัยพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 87/82 หมู่ที่ 1 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 10240 ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2521 เพื่อเตรียมรับนักเรียนที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์แบบแฟลตขึ้นที่บริเวณคลองจั่น จำนวน มี 30 อาคาร 600  หน่วย มีผู้เข้าอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 20,000 - 30,000 คน ในจำนวนนี้จะมีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์บังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า5,000 คน โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนวัดพิชัย ไม่สามารถรับนักเรียนเพิ่มได้อีก กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาเห็นว่าที่ดินซึ่งมีสภาพเป็นบึงสาธารณ ประโยชน์รกร้างว่างเปล่า อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า และ ได้ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครมีความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนจึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนและให้ชื่อว่าโรงเรียนพิชัยพัฒนาซึ่งมีเนื้อที่ ไร่ 1925  ตารางวา  ปัจจุบันมีอาคารเรียน หลัง อาคารเอนกประสงค์ 2หลัง รวมอาคารทั้งหมด หลัง

        สภาพชุมชนโดยทั่วไปเป็นสังคมชานเมือง ประกอบกิจการร้านค้า มีผู้นำชุมชน วัด มัสยิดและบางแห่งเป็นชุมชนแออัด ประชาชนมีอาชีพหลากหลาย