ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นอนุบาล 2

หัวหน้าสายชั้น อ.2
ครูประจำสายชั้น ห้อง 1

ครูประจำสายชั้น ห้อง 2

ครูประจำสายชั้น ห้อง 3