ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชดาภรณ์ พานทอง
ครู คศ.1

นางสาวกฤตยา ลพนานุสรณ์
ครู คศ.2

นางสาวประวีณา สุวรรณราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4