ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิพัฒน์ คงถาวร
ครู คศ.2

นางชนัฏ จิตรอรุณ
ครู คศ.1