ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษดี มิลินทรานุช
ครู คศ.1

นางสาวสุกันยา ดลสถิตย์
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์ สายบัว
ครูผู้ช่วย