ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุไรพร นิลพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวมาลี นุชนุ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3