ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุไรพร นิลพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวอุษณี วันศรี
ครู คศ.1

นางสาวมาลี นุชนุ่ม
ครู คศ.1