ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมงคล เดยังรัมย์
ครู คศ.1

นางสาวยุพา นาวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวอารยา พระสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3