ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายยุทธศักดิ์ เวชพันธุ์
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา บุบผัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายศรัณ ตันติวิภาวิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนิพาภรณ์ ดวนขัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2