ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายยุทธศักดิ์ เวชพันธุ์
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา บุบผัน
ครู คศ.1

นายศรัณ ตันติวิภาวิน
ครู คศ.1

นางสาวนิพาภรณ์ ดวนขัน
ครูผู้ช่วย