ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรณู ทวินันท์
ครู คศ.2

นางสาวพรพรรณ สิงหรา ณ อยุธยา
ครู คศ.2

นางภัทรานิษฐ์ อินธิเดช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2