ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรณู ทวินันท์
ครู คศ.2

นางสาวพรพรรณ สิงหรา ณ อยุธยา
ครู คศ.2

นางอรอุมา นนทะวงษ์
ครู คศ.3

นางภัทรานิษฐ์ อินธิเดช
ครู คศ.1