ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอรสา ทับทิมทอง
ครู คศ.2

นางสาวอรินทรา กัลยา
ครู คศ.3

นางสาวจีรนันท์ ขาวสระคู
ครู คศ.1

นางเธียรวรรณ ศรีสมัย
ครู คศ.2

นางสาวจินตนา มนตรีวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนูรุลฮูดา มะนอฆอ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวมาลาแก้ว ท้าวศิริธาดา
ครูผู้ช่วย