ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นการศึกษาพิเศษ

นางสาวศิริขวัญ จักรกระโทก
ครู คศ.2

นางสาววิจิตรา ปะกิลาเค
ครูผู้ช่วย

นางรัชดาภรณ์ ปัญโยวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลญา อินธิบาล
ครูผู้ช่วย