ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางสาวศิริขวัญ จักรกระโทก
ครู คศ.2

นางสาวปาริชาติ ชินทะวัน
ครู คศ.1

นางสาววิจิตรา ปะกิลาเค
ครูผู้ช่วย

นางรัชดาภรณ์ ปัญโยวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลญา อินธิบาล
ครูผู้ช่วย