ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพัชรินทร์ ศิริสุข
ตำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาเอก (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี(การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รร.สุเหร่าคลองสิบเอ็ด สำนักงานเขตหนองจอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รร.วัดใหม่ช่องลม สำนักงานเขตห้วยขวาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนพิชัยพัฒนา สำนักงานเขตบึงกุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล