ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ (17/06/2558) (อ่าน 351) 17 มิ.ย. 58
ค่าย 8 กลุ่มสาระ ป.1-3 (12/06/2558) (อ่าน 122) 12 มิ.ย. 58
ค่ายทักษะพื้นฐานอนุบาล (09/05/2558) (อ่าน 88) 09 มิ.ย. 58
ค่ายคุณธรรม ป.1-3 (05/06/2558) (อ่าน 101) 05 มิ.ย. 58
นักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (05/06/2558) (อ่าน 90) 05 มิ.ย. 58
ประชุมสัญจรผู้บริหารเขตบึงกุ่มและผู้บริหารโรงเรียน (11/06/2558) (อ่าน 86) 11 มิ.ย. 58
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (อ่าน 311) 16 มิ.ย. 58
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 108) 24 มิ.ย. 58
ผู้บริหารและครูรับโล่วันวิสาขบูชา (อ่าน 94) 24 มิ.ย. 58
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย(เลือกตั้งประธานสภานักเรียน) (อ่าน 149) 24 มิ.ย. 58
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกิจกรรมระบายสีจิตตนคร (อ่าน 112) 24 มิ.ย. 58
นักเรียนร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 116) 24 มิ.ย. 58
นักเรียนได้รับรางวัลจากโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 100) 24 มิ.ย. 58
บรรยากาศการประกาศผลสอบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 141) 23 เม.ย. 58
โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (อ่าน 134) 23 เม.ย. 58
โครงการพัฒนาคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนที่ 26 (อ่าน 137) 23 เม.ย. 58
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง (อ่าน 104) 23 เม.ย. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.1 และ ป.1 (อ่าน 241) 23 เม.ย. 58
กิจกรรมอำลา-อาลัย และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 284) 23 เม.ย. 58
นิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 120) 23 เม.ย. 58
นักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันละครธรรมะ และแข่งขันสวดมนต์ วันมาฆบูชา (อ่าน 197) 23 เม.ย. 58
นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันสวดมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา (อ่าน 255) 23 เม.ย. 58
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 176) 23 เม.ย. 58
การทดสอบการอ่านของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.5 (อ่าน 131) 23 เม.ย. 58
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม (อ่าน 550) 23 เม.ย. 58
นักเรียน ป.6 เข้าร่วมอบรมกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 161) 22 เม.ย. 58
นักเรียนร่วมแสดงงานเทศกาลอาหารและของดีเขตบึงกุ่ม (อ่าน 130) 22 เม.ย. 58
นักเรียนร่วมแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วและคิดคำนวณ ได้รับรางวัลที่ 2 (อ่าน 145) 22 เม.ย. 58
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET (อ่าน 432) 22 เม.ย. 58
ศึกษานิเทศก์ ทดสอบการอ่านนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 89) 22 เม.ย. 58
กิจกรรม 5 ส (อ่าน 106) 22 เม.ย. 58
บุคลากรครูร่วมงานวันครู (อ่าน 168) 22 เม.ย. 58
ปตท ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่อง พลังงาน (อ่าน 190) 22 เม.ย. 58
การแข่งขันกีฬานักเรียน เมืองกาญจน์เกมส์ ๒๐๑๔ (อ่าน 274) 22 เม.ย. 58
กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 200) 22 เม.ย. 58