ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานการประเมินการบริหารโรงเรียนด้วยกลไกการนิเทศ (อ่าน 87) 14 ส.ค. 59
รับโล่ห์รางวัลดีเด่นการประเมินการบริหารโรงเรียนด้วยกลไกการนิเทศ (อ่าน 65) 14 ก.ค. 59
โครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 59) 12 ส.ค. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 61) 11 ส.ค. 59
โครงการฉายหนังและเล่านิทานเพื่อเด็กพิการทางสติปัญญา (อ่าน 59) 10 ส.ค. 59
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่จากนิด้า (อ่าน 109) 02 ส.ค. 59
ร่วมแสดงความยินดีแก่นักกีฬาเทควันโด เหรียญเงิน (อ่าน 64) 01 ส.ค. 59
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ (อ่าน 67) 29 ก.ค. 59
ตรวจเฝ้าระวังสารเสพติด (อ่าน 45) 28 ก.ค. 59
โครงการกิจกรรม (อ่าน 45) 15 ก.ค. 59
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (อ่าน 50) 15 ก.ค. 59
นักเรียนเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 51) 13 ก.ค. 59
การเข้าค่ายลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 93) 08 ก.ค. 59
นักเรียนดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง (อ่าน 89) 08 ก.ค. 59
แสดงความยินดีกับนักเรียนสอบทุนส่งเสริมการศึกษา (อ่าน 46) 04 ก.ค. 59
การสอบแข่งขันทุนส่งเสริมการศึกษา นักเรียนชั้น ป.2 (อ่าน 52) 02 ก.ค. 59
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 47) 08 พ.ย. 59
นักเรียนรับทุนวัดสุวรรณประสิทธิ์ (อ่าน 69) 08 พ.ย. 59
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ชั้น ป.4-6 (อ่าน 57) 08 พ.ย. 59
คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดพิชัย (อ่าน 78) 08 พ.ย. 59
การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาดระดับ 2 (อ่าน 74) 08 พ.ย. 59
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ชั้น ป.1-3 (อ่าน 46) 08 พ.ย. 59
ผลการแข่งขันด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย (อ่าน 66) 08 พ.ย. 59
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 (อ่าน 46) 08 พ.ย. 59
ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูกฤตยา (อ่าน 49) 08 พ.ย. 59
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1-3 (อ่าน 46) 08 พ.ย. 59
กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวดวิทยาศาสตร์ในระดับเครือข่าย (อ่าน 48) 08 พ.ย. 59
ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 70) 08 พ.ย. 59
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 245) 01 ก.ค. 59
นักเรียนเข้าพิธีรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกิจกรรม"ไฟฟ้ามาจากไหน" (อ่าน 100) 01 ก.ค. 59
CSR ประปาเพื่อประชาชน (อ่าน 96) 01 ก.ค. 59
ทัศนศึกษา Safari World (อ่าน 124) 01 ก.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 73) 01 ก.ค. 59
ค่ายทักษะพื้นฐานอนุบาล (อ่าน 90) 01 ก.ค. 59
ประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน (อ่าน 87) 01 ก.ค. 59
ท่านศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 80) 25 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 77) 25 พ.ค. 59
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 72) 25 พ.ค. 59
ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 142) 25 พ.ค. 59
ผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 71) 25 พ.ค. 59