ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพิชัยพัฒนาจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล 1-2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีมีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสำนึกความเป็นไทย
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2562,19:50   อ่าน 111 ครั้ง