ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพิชัยพัฒนาจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า นักเรียนรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมเล่านิทานหุ่นมือ กิจกรรมห้องสมุดท่องโลกกว้าง การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก การเดินแฟชั่นชุดนิทานพื้นบ้าน การแสดงละครเวที และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งประกอบด้วย แนะนำหนังสือใหม่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ การบันทึกการอ่าน
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,17:27   อ่าน 40 ครั้ง