ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพิชัยพัฒนารับการประเมิน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้
1. นางสุกันยา ประกอบผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพิชัยพัฒนา (ประธานกรรมการ)
2. นางพรทิพ โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ (กรรมการ)
3. นางสาวกาญจนา บุบผัน ครูโรงเรียนพิชัยพัฒนา (กรรมการ)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 174 ครั้ง